STATE - MAHARASHTRA

राज्य - महाराष्ट्र
क्रम संख्या शाळेचे नाव आणि पत्ता उपक्रम माध्यम वसतिगृह सुविधा
०१ संग्राम निवासी मूक बधिर विद्यालय
पोस्ट बॉक्स नं-४, सायखिंडी फाटा, वेल्हाले
तालुका संगमनेर
अहमदनगर - ४२२६०५
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
इंग्रजी
होय
०२ लायन डेफ डंम अँड फिजिकली हँडीकॅप्ड स्कूल
पोस्ट कोपरगांव, नगर मनमाड रोड
बेट नाका
अहमदनगर - ४२३६०१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
०३ अपंग संजीवनी सोसायटीज् मूक बधिर विद्यालय
अमन पाटिल मार्ग, होटल निसर्गच्या समोर, मालीवाडा
अहमदनगर - ४१४००१
- मराठी होय
०४ आदिवासी एकता मूक बधिर विद्यालय
तालुका एपी. अकोले
अकोले
अहमदनगर - ४२२६०१
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
०५ श्रीरामपुर रोटरी एजूकेशन ट्रस्ट मूक बधिर
अशोक टोकीसच्या समोर, गायत्री सॉ मिलच्या मागे,
बेलापुर रोड, श्रीरामपुर
अहमदनगर - ४१३७०९
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
०६ जानकीबाई आपटे मूक बधिर विद्यालय
पोस्ट टिलक रोड
वाडिया पार्क जवळ
अहमदनगर - ४१४००१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
- नाही
०७ मूक बधिर विद्यालय
प्लॉट सं. १०२, एपी. केडगांव देवी
तालुका नगर
अहमदनगर - ४१४००५
पीआयपी,
प्राथमिक
मराठी नाही
०८ सरकारी मूक बधिर विद्यालय
तुकाराम हॉस्पिटल जवळ
मलकपुर रोड
अकोला
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
०९ श्री बलिदान राठी मूक बधिर विद्यालय
साई नगर
बदनेरा रोड
अमरावती - ४४४६०७
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
१० अपंग जीवन विकास संस्था
भूमिपुत्र कॉलनी
कांग्रेस नगर जवळ
अमरावती - ४४४६०६
व्यावसायिक प्रशिक्षण मराठी होय
११ निवासी मूक बधिर विद्यालय
थर्मल पावर स्टेशन जवळ
संगम रोड, परली बैजनाथ
बीड - ४३१५२०
पूर्व स्कूल मराठी नाही
१२ एस.जे.एम. दुम्भारे मूक बधिर विद्यालय
आंबेडकर नगर, पावर हाउस जवळ,
तुमसर, भंडारा - ४४१९१२
प्राथमिक - -
१३ रेसिडेंशियल स्कूल फॉर द डेफ
अजंठा रोड,
बुलढाना - ४४३००१
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
१४ आनंद मूक बधिर विद्यालय
वारोराइ
वरोरा आनंदवन
चंद्रपुर - ४४२९१४
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
१५ अंकुर कर्ण बधिर विद्यालय
अंकुर स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एच.आय.
धुले - ४२४३०२
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
१६ मूक बधिर विद्यालय
पिपंलगांव (हरे)
पचोरा
जलगांव - ४२४२०३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
१७ एस.एस.एम. मेडिकल रेस. अँड डेफ वेलफेयर सोसायटी
२सी, महाद्वार रोड
कोल्हापुर - ४१६००२
पीआयपी,
पूर्व स्कूल
मराठी नाही
१८ कर्ण बधिर विद्यालय
भाडोले रोड, पावर बिल्डिंग,
पथ वडगांव, ताल - हटकंगले,
कोल्हापुर - ४१६११२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
१९ रोटरी डेफ स्कूल
पीओ. तिलवानी,
हटकंगले
कोल्हापुर - ४१६११५
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
२० मूक बधिर विद्यालय
काजुबाग कदगांव रोड
गधिन्ग्लाज
कोल्हापुर - ४१६५०२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
- होय
२१ स्वर्गीय वि.वि.यादव कर्ण बधिर विद्यालय
पुष्प नगर, पुष्पक चित्रामन्दिरच्या समोर
पोस्ट शिरोल
कोल्हापुर - ४१६१०३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
- नाही
२२ सौ. सुशीला देवी देशमुख निवासी गिर्ल्स मूक बधिर विद्यालय
सिग्नल कैंप
लातूर - ४१३५१२
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी होय
२३ मूक बधिर विद्यालय
प्लॉट सं. पी-४२, एम.आय.डी.सी.
कलंब रोड
लातूर - ४१३५३१
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
२४ आधार रेसिडेंशियल स्कूल फॉर द हँडीकॅप्ड
गिरिजा शिक्षण प्रसारक मंडल
बेलसंगवी, जलकोट
लातूर - ४१३५१७
प्राथमिक,
माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक
मराठी होय
२५ श्री पांडुरंग निवासी मूक बधिर विद्यालय
औसा
तालुका औसा
लातूर - ४१३५२०
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
- नाही
२६ मुलुंड रोटरी स्कूल फॉर डेफ
गोशाल्ला रोड, मुन्सिपल स्कूल बिल्डिंग
तळमजला, मुलुंड (प)
मुंबई - ४०००८०
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
२७ बॉम्बे इंस्टीटूशन फॉर डेफ अँड म्यूटस्
३३, नेस्बिट रोड,
मझगांव
मुंबई - ४०००१०
प्राथमिक,
माध्यमिक
- नाही
२८ रोचीराम थाडानी हायस्कूल फॉर हिअरींग हँडीकॅप्ड
६४/६५, कल्लेक्टर कॉलनी,
चेम्बूर कैंप, चेम्बूर
मुंबई - ४०००७४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
हिन्दी
नाही
२९ स्पेशल केयर सेंटर सेव द चिल्ड्रन
एसएफ ९, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स,
अमेरिकन स्कूल जवळ,
बांद्रा (पू), मुंबई - ४०००९८
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
हिन्दी
होय
३० विकास विद्यालय फॉर द हिअरींग हँडीकॅप्ड
ए-३, मेहता अपार्टमेंट्स, प्रोफ, वि.एस. अगाशे पथ,
दादर (प)
मुंबई - ४०००२८
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
३१ के.डी.एन. श्रुती स्कूल
सुरजबा भवन, डी.बी. जुहुकर मार्ग,
चंदन सिनेमाच्या मागे, जेविपीडी, जुहू
मुंबई - ४०००४९
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
इंग्रजी,
हिन्दी,
गुजराती
नाही
३२ द सेंट्रल स्कूल फॉर द डेफ
आग्रीपाडा मुन्सिपल स्कूल बिल्डिंग, ३ रा मजला
वाय.एम.सी.ए स्वीमिंग पूलच्या समोर, फारुख उमेरभाई रोड
मुंबई - ४०००११
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी,
इंग्रजी
नाही
३३ दिशा कर्णबधिर विद्यालय
एन.बी. केंद्र, चित्रकार केतकर मार्ग
विले पार्ले (पू)
मुंबई - ४०००५७
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी नाही
३४ नेशनल एजूकेशन सोसायटीज् स्कूल फॉर डेफ
नेस कॉमप्लेक्स, नेशनल हायस्कूल मार्ग,
भांडुप (प)
मुंबई - ४०००७८
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
३५ द स्टेफेन हायस्कूल फॉर डेफ अँड अफासिक
प्लॉट सं. ८९८. एस.के. बोले रोड, प्रभादेवी,
दादर (प),
मुंबई - ४०००२८
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
इंग्रजी नाही
३६ कोशिश स्कूल फॉर द डेफ
देना बँकच्या मागे, ऑफ दफ्तरी रोड,
मालाड (पू)
मुंबई - ४०००९७
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
हिन्दी,
गुजराती
नाही
३७ द बॉम्बे इंस्टिट्यूट फॉर डेफ अँड म्यूटस्
३३- नेस्बिट रोड
मझगांव
मुंबई - ४०००१०
प्राथमिक,
माध्यमिक
इंग्रजी,
हिन्दी,
मराठी
होय
३८ प्रगती विद्यालय फॉर द डेफ
७७३, भंटेवाडी, डी.एस. बाबरेकर मार्ग, कॉलेज गल्ली
प्रभादेवी टेलिफोन एक्सचेंजच्या समोर, दादर (प)
मुंबई - ४०००२८
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
हिन्दी
नाही
३९ उत्कर्ष मंडलस् मूकध्वनि विद्यालय
उत्कर्ष मंडल चौक, मालवीय रोड
विले पार्ले
मुंबई - ४०००५७
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
हिन्दी
नाही
४० विजय शिक्षण संस्थास् साधना विद्यालय फॉर डेफ
१७२, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय
२ रा मजला, एमएमजीएस मार्ग , दादर पश्चिम
मुंबई - ४०००१४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
४१ आर.एस.एम. सदाफुली डेफ स्कूल
एम.जी. रोड, स्वामी नारायण मंदिर जवळ,
कांदिवली (प), मुंबई - ४०००६७
प्राथमिक,
माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
४२ हेलन केलर इंस्टिट्यूट फॉर डेफ अँड डेफ ब्लाइंड
मुन्सिपल माध्यमिक स्कूल, तळमजला
एन.एम. जोशी मार्ग, 'एस' ब्रिज जवळ, भायखला (प)
मुंबई - ४०००११
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
इंग्रजी,
हिन्दी,
मराठी
होय
४३ कल्याण मूक बधिर विद्यालय
सरस्वती मंदिर कल्याण मूक बधिर विद्यालय
तुलासीबाग रोड, रेशिमबाग
नागपूर - ४४०००९
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी नाही
४४ डॉ. सोनुताई अग्निहोत्री मूक बधिर निवासी शाळा
८९, छत्रपती नगर
नागपूर - ४४००१५
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
४५ कर्ण बधीर विद्यालय
प्लॉट नं - ५ पब्लिक हाऊसिंग सोसायटी सहकारनगर
खामला रोड
नागपूर - ४४००२५
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
४६ न्यू लाइफ सेंटर स्कूल फॉर हँडीकॅप्ड अँड डल नॉरमल चिल्ड्रन,
मराठा मंदिरच्या वर,
बँक ऑफ इंडिया ३ रा मजला,
झाँसीरानी एसक्यू.,
नागपूर - ४४००१२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
हिन्दी,
मराठी
होय
४७ राजीव गांधी मूक बधीर विद्यालय,
मेन रोड,
पोस्ट और तालुका कटोल,
नागपूर - ४४१३०२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
- नाही
४८ श्री रामप्रप मलपानी मूक बधीर विद्यालय,
मगनपुरा न्यू मोंढा,
मार्केट कमिटीच्या मागे,
नांदेड - ४३१६०२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
४९ नगरकर निवासी मूक बधीर विद्यालय,
लाइन गल्ली,
तालुका देगलूर,
नांदेड - ४३१७१७
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
५० डेफ अँड डंम रेसिडेंशियल विद्यालय,
एपी. उनकेश्वर,
तालुका किनवट,
नांदेड
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
५१ निवासी मूक बधीर विद्यालय,
पोस्ट उमरी,
तालुका भोकर,
नांदेड - ४३१८०७
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
५२ वेंकटेश निवासी मूक बधीर विद्यालय,
शंकरगंज,
धर्माबाद,
नांदेड - ४३१८०९
पूर्व स्कूल मराठी नाही
५३ श्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय,
पंपिंग स्टेशन, गंगापूर रोड,
श्रीरंग नगर,
नाशिक - ४२२०१३
पीआयपी, प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी नाही
५४ जागृती कर्ण बधीर निवास विद्यालय,
पोस्ट - इगतपुरी,
नाशिक - ४२२४०३
पीआयपी, प्राथमिक मराठी होय
५५ मालेगांव लायंस क्लब डेफ अँड डंम स्कूल,
मार्केट यार्डच्या मागे,
वर्धमान नगर जवळ,
मालेगांव,
नाशिक - ४२३२०३
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
५६ डंम अँड डेफ रेसिडेंशियल विद्यालय,
पोस्ट कनेरगांव,
तालुका हिंगोली,
परभणी - ४३१५१३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
५७ मूक बधीर विद्यालय,
वैभव नगर,
कोरेगांव रोड,
परभणी - ४३१४०१
प्राथमिक मराठी नाही
५८ सुहरुद मंडल, पुणेस् चिंचवड बधीर मूक विद्यालय,
सेक्टर नं. २६,
पी.सी.एन.टी.डी.ए.सिंधु नगर,
निगडी,
पुणे - ४११०४४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
५९ मूक बधीर विद्यालय,
जे.इ.एस - मूक बधीर विद्यालय,
पोस्ट जुन्नर,
पुणे - ४१०५०२
पीआयपी,पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी नाही
६० इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीस् स्कूल फॉर द डेफ,
५ वा मजला, अतुर संगतनी रेड क्रॉस हाउस,
नं. ११ एम.जी. रोड,
पुणे - ४११००१
पीआयपी,पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
६१ सी.आर. रंगनाथन रेसिडेंशियल स्कूल फॉर डेफ,
एस. नं. १६१/१३, आदर्श कॉलनी,
क्रांती चौक,
रोड नं. १. तिनगरेनगर, विश्रांतवाडी,
पुणे - ४११०१५
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
६२ रेसिडेंशियल स्कूल फॉर डेफ,
सर्वे नं. १५६, मझदा बिल्डिंग,
फ्लैट नं. १, मोहनवाडी, येरवडा,
पुणे - ४११००६
पीआयपी,पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
६३ वाय.एम.सी.ए. गारलैंड क्रेग मेमोरियल स्कूल फॉर द डेफ,
६, अर्जुन मार्ग,
रेस कोर्स,
पुणे - ४११००१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
इंग्रजी,
हिन्दी
होय
६४ बधीर मूक शिक्षण केंद्र,
८०५, स्मृती, भंडारकर रोड,
शिवाजीनगर,
पुणे - ४११००४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
६५ लायंस रेसिडेंशियल स्कूल फॉर डेफ,
अमराई अली, रथखाना,
भोर, पुणे - ४२२२०६
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी होय
६६ महाराष्ट्र फेलोशिप फॉर डेफ,
९३/३, मोहम्मद वाडी रोड, हडपसर,
एच. वी. देसाई आय हॉस्पिटल जवळ,
पुणे - ४११०२८
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
इंग्रजी,
मराठी
होय
६७ बाल कल्याण केंद्र,
कारभारी नगर, कसबा,
बारामती,
पुणे - ४१३१०२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
६८ सरकारी स्कूल फॉर द डेफ,
पोस्ट अलीबाग,
विद्यानगर,
रायगड - ४०२२०१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी नाही
६९ मूक बधीर निवासी विद्यालय,
पोस्ट कशेले,
तालुका कर्जत,
पुणे - रायगड - ४१०२०१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
७० इंदिराबाई वामन बडे कर्ण बधीर विधालय,
पोस्ट दापोली,
रत्नागिरी - ४१५७१२
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
७१ स्वर्गीय केशव पर्शराम अभ्यंकर डेफ अँड डंम स्कूल,
गुरुवर्य पी.वी. फाटक स्मृती भवन,
लक्ष्मी चौक, सुभाष रोड,
रत्नागिरी - ४१५६१२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
७२ लोकनेते हनमानत्रे पाटील निवासी मूक बधीर विद्या,
भैरवनाथ मंगल कार्यालय,
मयानी रोड, विवा, खानपुर,
सांगली - ४१५३११
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी,
सांकेतिक भाषा
होय
७३ निवासी मूक बधीर विद्यालय,
राजे रामाराव कॉलेज रोया,
जाठ,
सांगली - ४१६४०४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
७४ आर.वी.भिडे मूक बधीर शाळा,
सरकारी दूध डेयरी जवळ,
पोस्ट मिरज,
सांगली - ४१६४१०
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी होय
७५ मूक बधीर विद्यालय,
पोस्ट पालुस,
तालुका तासगांव,
सांगली - ४१६४१६
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
७६ श्री एच. पाटील निवासी मूक बधीर विद्यालय,
भैरवनाथ मंगल कार्यालय, मयानी रोड,
विटा,
सांगली - ४१६३११
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
७७ निवासी मूक बधीर विद्यालय,
२२०५, मुन्सिपल बिल्डिंग,
कवठेकर गल्ली,
पंढरपुर,
सोलापुर - ४१३३०४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
७८ अभिनव मूक बधीर निवासी विद्यालय,
हनुमान मंदिरच्या मागे,
पुणे - पंढरपुर रोड,
ए/पी. तालुका मलसीरास,
सोलापुर - ४१३१०७
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
७९ बधीर मूक विद्यालय,
१०८८, कंडलीगांव रोड,
आय.टी.आय. कॉलेजच्या मागे
बारसी,
सोलापुर - ४१३४११
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
८० ममता मूक बधीर विद्यालय,
इन्दिराभवन,
भगतसिंग मार्केट जवळ,
उत्तर सदर बजार,
सोलापुर - ४१३००३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
८१ रोटरी नॉर्थ राधाकिशन फोमरा डेफ अँड डंम स्कूल,
लक्ष्मी पेठ,
दमनी नगर,
सोलापुर - ४१३००१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
८२ मूक बधीर बाल विकास केंद्र,
अंबावाडी, जलाराम मंदिर जवळ,
ईरानी रोड,
दहाणु रोड,
ठाणे - ४०१६०२
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
८३ स्वामी परिजनानाश्रम एजूकेशन. अँड वोकेशनल सेंटर फॉर देवलीपाडा
खारोड़ी नाका,
बोलिंज,
विरार (प)
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
८४ रोटरी स्कूल फॉर डेफ,
रघुवीर नगर: माधवाश्रमच्या समोर,
डोम्बिवली (पू),
ठाणे - ४२१२०१
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
८५ निलेश कर्ण बधीर विद्यालय,
तेंडुलकर स्मृती,
पेट्रोल पम्प मोखाडा रोड,
पोस्ट जावर,
ठाणे - ४०१६०३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी होय
८६ श्री भैरव कर्ण बधीर विद्यालय,
शानदार मार्केट,
ममता हॉस्पिटलच्या समोर,
आगरा रोड, भिवंडी,
ठाणे - ४२१३०२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
हिन्दी नाही
८७ झवेरी ठाणावाला स्कूल फॉर डेफ,
केसरवाडी परिसर,
२ रा मजला, कोपिनेश्वर मंदिर जवळ,
स्टेशन रोड, ठाणा (पश्चिम),
ठाणे - ४००६०१
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
८८ मूक बधीर बाल विकास केंद्र,
अंबावाडी, जलाराम मंदिर जवळ,
ईरानी रोड,
दहाणु रोड, दहाणु
ठाणे - ४०१६०२
प्राथमिक,
माध्यमिक
मराठी होय
८९ अस्तित्व मूक बधीर प्रबोधिनी,
प्लॉट - ८, फेज - १,
एमआयडीसी,
डोम्बिवली,
ठाणे - ४२१२०३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी नाही
९० एज्युकेशनल अँड वोकेशनल सेंटर फॉर हँडीकॅप्ड,
देवली पाडा खारोड़ी नाका,
बोलिंज,
विरार पश्चिम,
ठाणे - ४०१३०३
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
९१ किशनचंद चेलाराम स्कूल फॉर द डेफ अँड डंम,
ओ.टी. सेक्शन,
उल्हासनगर,
ठाणे - ४२१००३
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक
हिन्दी नाही
९२ प्रदन्या करुना मूक बधीर विद्यालय,
कुर्ला कैंप रोड,
सर्टिफाइड स्कूल जवळ,
उल्हासनगर,
ठाणे - ४२१००४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही
९३ शारदा मूक बधीर विद्यालय,
एल.आय.सी. कॉलनीच्या मागे, अलोद्य,
पोस्ट - नलवाडी,
वर्धा - ४४२००१
पीआयपी, पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
९४ श्री संत केजाजी महराज मूक बधीर शाळा,
पीओ: घोरड,
तालुका सेलु,
वर्धा
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी होय
९५ जगदंबा डेफ अँड डंम विद्यालय,
नागपूर रोड,
आरती टोकिल जवळ,
वर्धा - ४४२००९
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
मराठी नाही

Back to List of schools

Information About: